Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

SickFantasy

May 27 2015

SickFantasy
1031 efd4 390
Reposted fromrol rol

May 04 2015

SickFantasy
0864 aae1 390
Reposted fromscorpix scorpix viajust-breathe just-breathe
SickFantasy
9159 7c25 390
Reposted fromrol rol
SickFantasy
2028 2184 390
Reposted fromrol rol
SickFantasy
0081 48eb 390
Reposted fromrol rol
5498 e2df 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn viadzony dzony
1850 159e 390
Reposted fromsilverqueer silverqueer viadzony dzony

April 30 2015

SickFantasy
Reposted frommefir mefir viaNocturia Nocturia
SickFantasy
9260 5ed9 390
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper viaNocturia Nocturia
SickFantasy
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viarol rol
SickFantasy
5379 d32d 390
Reposted fromrol rol

April 20 2015

SickFantasy
4284 0095 390
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viacontroversial controversial
3526 9b75 390
Reposted fromamatore amatore viacontroversial controversial
SickFantasy

"(...)

Bo jeśli ja chcę kochać, to już jak należy -

Bo kto nie całkiem kocha, ten wcale nie kocha.

Lecz kochać - to się wiązać. A ja muszę w drogę

I nie możesz się nawet o to na mnie gniewać,

Że cię całować nie chcę i pieścić nie mogę -

Bo chcę iść coraz dalej - coraz głośniej śpiewać."

— J. Iwaszkiewicz
Reposted bygosiuuaam16Mirrrr96

April 13 2015

SickFantasy
9714 61c6 390
Reposted fromfungi fungi viadarksideofthemoon darksideofthemoon
2641 6a6e 390

teaat12:

I kinda want this on a tee shirt.

Reposted fromItsKaz ItsKaz viar3xio r3xio
SickFantasy
Reposted fromtskrynnyk tskrynnyk viar3xio r3xio

April 11 2015

SickFantasy
5812 038f 390
Reposted byorelijustbraindump
SickFantasy
5807 495f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl